szukaj w serwisie

POWIADOM

wyślij e-mail
Komentuj, zgłaszaj problemy: czat.bloog.pl

Regulamin

I. Postanowienia wstępne.

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Usługi Czat dostępnej w Serwisie Czat.
 2. Serwis Czat i Usługa Czat są udostępniane Użytkownikom przez Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.800 zł.
 3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu Czat oraz jego bazy danych i treści nie pochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących GWP lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
 4. Poprzez fakt korzystania z Usługi Czat, w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do korzystania z Usługi Czat lub/i akceptacji Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  2. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  3. wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu Usługi Czat, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie;
 5. Korzystanie przez Użytkownika z usługi udostępnionej w Serwisie, w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktywowanie („kliknięcie”) Linku aktywacyjnego otrzymanego od GWP (jeżeli jest to wymagane dla skorzystania z Usługi), oznacza zawarcie przez Użytkownika z GWP umowy o świadczenie Usługi Czat na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Poprzez fakt przesłania do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do zgłoszenia kandydatury Użytkownika na pełnienie funkcji Moderatora w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Moderatora, akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i Kodeksu Moderatora oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Usługi Czat, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązku GWP oraz zasady i warunki korzystania z Usługi Czat.
 2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Usługi Czat na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usługi Czat, lub nie posiada zdolności do czynności prawnych i jest reprezentowana przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, oraz
  2. korzysta z Usługi Czat w celach nie związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub aktywnością zawodową, w celach niezarobkowych oraz niezwiązanych z działalnością promocyjną lub reklamową Użytkownika, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i jakichkolwiek usług.
 3. GWP - oznacza Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.800 zł.
 4. Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy prowadzony przez GWP w domenach internetowych, do których przysługują prawa GWP, w szczególności w domenie internetowej wp.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez GWP na urządzenia mobilne (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).
 5. Serwis lub Serwis Czat - oznacza Serwis internetowy udostępniany przez GWP pod adresem internetowym http://czat.wp.pl.
 6. Formularze - oznaczają strony internetowe w Serwisie, które umożliwiają Użytkownikowi zawarcie z GWP umowy o świadczenie Usługi Czat oraz korzystanie z Usługi Czat, a także strony internetowe w Portalu Wirtualna Polska, które umożliwiają udostępnienie GWP danych (w tym danych osobowych) Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, założenie Konta Portalu Wirtualna Polska, założenie Konta poczty elektronicznej udostępnianej przez GWP i zalogowanie się do Portalu Wirtualna Polska.
 7. Narzędzia internetowe - oznaczają oprogramowanie, zespół rozwiązań informatycznych i Formularze udostępniane w Serwisie lub/i Portalu Wirtualna Polska w celu korzystania z Usługi Czat. Wszystkie Narzędzia internetowe są zautomatyzowane.
 8. Czat - oznacza konwersację lub/i dyskusję pomiędzy Użytkownikami o określonej nazwie i tematyce, prowadzoną w określonym Pokoju w Serwisie za pomocą udostępnionych w ramach Usługi Czat odpowiednich Narzędzi internetowych.
 9. Czat prywatny - oznacza Czat prowadzony wyłącznie pomiędzy dwoma Użytkownikami, którego treść nie jest dostępna w Serwisie dla innych Użytkowników.
 10. Mini Czat - oznacza Czat prowadzony wyłącznie pomiędzy Użytkownikami, którzy otrzymali i zaakceptowali zaproszenie do uczestnictwa w tym Czacie od jednego z uczestników tego Czata, którego treść jest dostępna w Serwisie wyłącznie dla uczestników Czata.
 11. Pokój - oznacza udostępnioną dla prowadzenia Czata powierzchnię Serwisu oraz dostępne w Serwisie Narzędzia internetowe, formy i możliwości (w tym techniczne) prowadzenia i uczestniczenia w Czacie.
 12. Wypowiedź - oznacza zamieszczoną i rozpowszechnianą na Czacie przez Użytkownika wypowiedź Użytkownika wraz z dołączonym do niej Nickiem tymczasowym lub Nickiem stałym Użytkownika i jego Awatarem (o ile Użytkownik dołączył Awatar do Nicka stałego).
 13. Usługa Czat lub Usługa - oznacza określoną w Regulaminie, świadczoną w Serwisie przez GWP dla Użytkownika, bezpłatną usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości uczestniczenia w Czatach i zakładania własnych Czatów w Serwisie, pełnienia funkcji Moderatora w Serwisie, a także korzystania z Administracji Nickami oraz przechowywania informacji o Czatach założonych przez Użytkownika w Serwisie.
 14. Administracja Nickami - oznacza udostępnioną Użytkownikowi w ramach Usługi powierzchnię Serwisu oraz dostępne w Serwisie Narzędzia internetowe, formy i możliwości (w tym techniczne) przybierania i zmieniania przez Użytkownika jego Nicków stałych i Awatarów.
 15. Moderator - oznacza Użytkownika posiadającego status opiekuna danego Czata, dbającego o utrzymanie porządku na danym Czacie, w szczególności o to, aby Użytkownicy nie naruszali postanowień Regulaminu, posiadającego określone w Regulaminie uprawnienia.
 16. Konto Portalu Wirtualna Polska - oznacza konto w rozumieniu Regulaminu Konta Portalu Wirtualna Polska, zamieszczonego na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://profil.wp.pl.
 17. Konto poczty elektronicznej udostępnianej przez GWP - oznacza konto bezpłatnej lub komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, udostępniane zgodnie z postanowieniami - w zależności od rodzaju poczty, z której korzysta Użytkownik - Regulaminu bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski lub Regulaminu komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, zamieszczonych na stronach internetowych dostępnych pod adresem internetowym https://poczta.wp.pl.
 18. Nick tymczasowy - oznacza prezentowane ze znakiem tyldy (~) oznaczenie wybrane przez Użytkownika, jakim posługuje się on dla oznaczenia swojej osoby na Czacie, przypisane do Użytkownika wyłącznie na czas korzystania przez Użytkownika z danego Czata podczas bieżącej sesji Użytkownika (bieżącego połączenia się Użytkownika z Serwisem).
 19. Nick stały - oznacza oznaczenie wybrane przez Użytkownika, jakim posługuje się on dla oznaczenia swojej osoby na Czacie, zarezerwowane i przypisane do Użytkownika na czas korzystania przez niego z Usługi Czat i Administracji Nickami.
 20. Awatar - oznacza plik elektroniczny zawierający zdjęcie Użytkownika, stanowiący przedstawienie się Użytkownika w Serwisie.
 21. Czat/Pokój Moderatora - oznacza powierzchnię Serwisu i dostępne w ramach tej powierzchni Narzędzia internetowe oraz Czat prowadzony pomiędzy Moderatorami w Serwisie lub/i pomiędzy Moderatorami w Serwisie i Użytkownikami wyłącznie w celu uzyskania informacji i pomocy przez Użytkowników w zakresie sposobu i warunków (w tym technicznych) korzystania z Usługi Czat oraz zgłaszania i rozwiązywania bieżących problemów związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Usługi Czat (w tym zgłaszania naruszeń przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu przez Użytkowników lub/i Moderatorów w Serwisie).
 22. Kodeks Moderatora - oznacza zbiór zasad postępowania obowiązujący Moderatorów Serwisu, dostępny pod adresem http://czat.bloog.pl/id,333026574,title,Kodeks-Moderatora,index.html określający (w uzupełnieniu postanowień niniejszego Regulaminu) sposób wykonywania funkcji Moderatora w Serwisie.
 23. Dni robocze - oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 24. Link - oznacza łącze (odwołanie) do danej strony internetowej, umożliwiające jej otwarcie.

III. Zasady korzystania z Usługi Czat.

 1. Usługa Czat umożliwia Użytkownikowi bezpłatne uczestniczenie w Czatach, Mini Czatach i Czatach prywatnych oraz zakładanie własnych Czatów w Serwisie, pełnienie funkcji Moderatora w Serwisie, a także korzystanie z Administracji Nickami oraz przechowywanie informacji o Czatach założonych przez Użytkownika w Serwisie (listy Czatów Użytkownika).
 2. Użytkownik korzysta z Usługi Czat za pomocą odpowiednich Narzędzi internetowych udostępnionych w Serwisie lub/i w Portalu Wirtualna Polska oraz zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól odpowiednich Formularzy przeznaczonych do korzystania z Usługi, chyba że pole to jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne).
 3. Korzystanie z Usługi Czat jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez GWP i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usługi Czat.
 4. Wypowiedzi Użytkownika mogą być zamieszczane i rozpowszechniane przez Użytkownika w Serwisie wraz z Nickiem tymczasowym lub Nickiem stałym oraz Awatarem Użytkownika, o ile Użytkownik dołączył Awatar do Nicka stałego.
 5. Użytkownik może wybrać i przypisać do swojej osoby wyłącznie jeden Nick tymczasowy w czasie bieżącej sesji Użytkownika (bieżącego połączenia się Użytkownika z Serwisem). Użytkownik może wybrać i przypisać do swojej osoby do dwóch Nicków stałych w czasie korzystania z Usługi Czat i Administracji Nickami. Dołączenie Awatara możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do Nicków stałych oraz w ilości jednego Awatara dla jednego Nicka stałego.
 6. Przy dokonywaniu wyboru Nicka, Użytkownik powinien mieć na uwadze następujące informacje:
  1. Nick stały oraz Nick tymczasowy o takim samym brzmieniu ("Nick", "~Nick") są różnymi Nickami i mogą zostać przypisane jednocześnie do dwóch różnych Użytkowników.
  2. wielkość liter w Nicku ma znaczenie, co oznacza, że Nicki o brzmieniu "Nick" oraz "nick" będą traktowane jako dwa różne Nicki i mogą zostać przypisane jednocześnie do dwóch różnych Użytkowników.
 7. Wypowiedzi zamieszczane i rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie powinny dotyczyć tematyki Czata, na którym zostały zamieszczone. Wypowiedzi i Nicki Użytkowników mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzu przeznaczonym do zamieszczania tych treści.
 8. Awatary mogą być plikami elektronicznymi o typie i rozmiarze wskazanym Użytkownikowi na stronach internetowych Serwisu. Awatary Użytkowników o rozmiarze większym niż wskazana na stronach internetowych Serwisu będą zapisywane za pomocą Narzędzi internetowych w postaci plików o mniejszym rozmiarze bez jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość (treść). Użytkownik akceptuje, że zmiana rozmiaru Awatarów odbywa się automatycznie. Złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia o wyrażeniu zgody na zapisywanie, za pomocą Narzędzi internetowych, Awatarów Użytkownika w postaci plików o mniejszym rozmiarze.
 9. Wypowiedzi i Awatary zamieszczane i rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie (na Czacie) są nieodpłatnie czytane przez innych Użytkowników Serwisu, z zastrzeżeniem zdań następnych niniejszego punktu Regulaminu. Treść Czatów oraz możliwość zamieszczania i rozpowszechniania na nich Wypowiedzi przez Użytkowników jest dostępna dla wszystkich Użytkowników Serwisu, za wyjątkiem Czatów prywatnych i Mini Czatów, których treść oraz możliwość zamieszczania i rozpowszechniania na nich Wypowiedzi jest dostępna dla Użytkowników wskazanych w punkcie II.9 i II.10 Regulaminu.
 10. Z przyczyn technicznych oraz z uwagi na specyfikę usług polegających na udostępnianiu możliwości prowadzenia czatów, Wypowiedzi Użytkowników są rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie w czasie rzeczywistym odbywania się Czata, co oznacza, że nie są one przechowywane po zakończeniu odbywania się Czata, a kolejno zamieszczane Wypowiedzi powodują usuwanie uprzednio (wcześniej) zamieszczonych Wypowiedzi po osiągnięciu przez ogół Wypowiedzi Użytkowników limitu ilości Wypowiedzi dopuszczonego przez GWP do zamieszczenia i rozpowszechniania na danym Czacie w Serwisie w danej jednostce czasu, z zastrzeżeniem zdania następnego. GWP jest uprawniona do zabezpieczenia Wypowiedzi Użytkowników na żądanie uprawnionej na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby lub organu, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku GWP jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Czata zawierającego te Wypowiedzi.
 11. Użytkownik posiadający status Moderatora jest odpowiednio oznaczany w Serwisie, w sposób wskazujący na pełnienie funkcji Moderatora. Złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na oznaczenie Użytkownika w sposób wskazujący na pełnienie funkcji Moderatora - w przypadku pełnienia przez niego funkcji Moderatora.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że Usługa Czat umożliwia każdemu Użytkownikowi zablokowanie możliwości prowadzenia z nim Czatów prywatnych lub Mini Czatów przez innych Użytkowników (tzw. polecenie Ignoruj).
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że jego Nick tymczasowy lub Nick stały i Awatar są widoczne dla innych Użytkowników na liście Użytkowników uczestniczących w Czacie.
 14. Założycielem Czata nie może zostać Użytkownik w wieku poniżej 13 lat.
 15. W celu założenia własnego Czata w Serwisie, Użytkownik powinien wypełnić i przesłać do GWP odpowiedni Formularz dotyczący zgłoszenia Czata. GWP rozpatruje zgłoszenie Użytkownika w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia Użytkownika. GWP może odmówić Użytkownikowi założenia jego własnego Czata w Serwisie, w szczególności w przypadkach, gdy nazwa, temat lub/i tematyka Czata naruszają postanowienia Regulaminu lub/i w przypadku uprzedniego rażącego lub uporczywego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub/i w przypadku, gdy będzie to uzasadnione ze względów bezpieczeństwa. GWP poinformuje Użytkownika o swojej decyzji w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia propozycji założenia własnego Czata przez Użytkownika w Serwisie w formie korespondencji elektronicznej skierowanej na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu. Udostępnienie Użytkownikom możliwości zgłaszania propozycji założenia własnego Czata w Serwisie nie stanowi dla GWP zobowiązania do umożliwienia założenia takiego Czata w Serwisie, a Użytkownikowi nie przysługuje względem GWP jakiekolwiek żądanie umożliwienia mu założenia własnego Czata w Serwisie. GWP nie jest zobowiązana do zapłaty Użytkownikowi jakiekolwiek odszkodowania za odmowę umożliwienia Użytkownikowi założenia własnego Czata w Serwisie. GWP przysługuje wyłączne prawo do określenia kategorii Czata Użytkownika, w jakiej zostanie on zamieszczony w Serwisie. GWP przysługuje ponadto prawo do usuwania założonych przez Użytkowników Czatów, jeśli nie odnotuje na takim Czacie żadnej aktywności Użytkowników przez okres co najmniej 7 (siedmiu) dni liczonych od dnia ostatniej aktywności Użytkowników na takim Czacie.
 16. Moderatorem w Serwisie może zostać wyłącznie Użytkownik, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. osiągnął wiek 18 lat;
  2. dokonał czynności określonych w punkcie IV Regulaminu;
  3. wykaże, że regularnie korzysta z Usługi Czat przez okres co najmniej sześciu miesięcy z użyciem tego samego Nicka stałego;
  4. przy korzystaniu z Serwisu i Usługi Czat dotychczas nie złamał obowiązujących przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu;
  5. jego Wypowiedzi cechują się wysokim poziomem merytorycznym i kulturą osobistą;
  6. służy pomocą innym Użytkownikom w zakresie korzystania z Usługi Czat;
  7. nie wdaje się w kłótnie lub spory z innymi Użytkownikami;
  8. nie skorzystał dotychczas z uprawnienia określonego w punkcie III.12 Regulaminu;
  9. jego dotychczasowe zachowanie się przy korzystaniu z Serwisu i Usługi Czat daje rękojmię należytego, rzetelnego i prawidłowego pełnienia przez niego funkcji Moderatora w Serwisie, w szczególności zgodnego z postanowieniami Regulaminu i Kodeksu Moderatora oraz przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  10. dokonał zgłoszenia swojej kandydatury na Moderatora w Serwisie w sposób określony w punkcie III.22 Regulaminu, a jego kandydatura na Moderatora Serwisu została przyjęta przez GWP;
  11. dotychczas nie zastosowano w stosunku do niego blokady możliwości korzystania z Usługi Czat z przyczyn wymienionych w punkcie VI.18 lub VI.20.c Regulaminu;
  12. jeżeli GWP uzna to za konieczne - udzieli GWP wyczerpujących odpowiedzi na pytania GWP odnośnie ewentualnego pełnienia przez niego funkcji Moderatora w Serwisie, w terminie określonym przez GWP, za pomocą środków porozumiewania sią na odległość (poczta elektroniczna, Czat prywatny).
 17. Moderatorzy Serwisu, w zależności od przyznanych im przez GWP uprawnień w ramach pełnionej przez nich funkcji Moderatora, są uprawnieni do dokonywania wszystkich czynności wymienionych w punkcie VI.18.a)-VI.18.d) Regulaminu lub tylko niektórych z nich. GWP jest uprawniona do przyznawania lub/i zmiany poszczególnym Moderatorom uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim niniejszego punktu Regulaminu według swego uznania i w każdym czasie, w oparciu o dotychczasowy przebieg korzystania przez Moderatorów z Usługi Czat i pełnienia przez nich funkcji Moderatora.
 18. Ustala się limit Użytkowników mogących pełnić funkcje Moderatora w Serwisie na 70 (siedemdziesięciu) Użytkowników. W związku z tym, GWP jest uprawniona do czasowego zawieszenia możliwości zgłaszania przez Użytkowników swoich kandydatur na Moderatora w Serwisie, jeżeli liczba Moderatorów w Serwisie osiągnie limit wskazany w zdaniu poprzednim. GWP przywróci możliwość zgłaszania przez Użytkowników swoich kandydatur na Moderatora w Serwisie, jeżeli liczba Moderatorów w Serwisie spadnie poniżej limitu określonego w zdaniu poprzednim.
 19. Moderatorzy Serwisu nie mają żadnego dostępu do danych osobowych Użytkowników, poza danymi upublicznionymi przez samych Użytkowników w Serwisie i w związku z tym znanych ogółowi Użytkowników Serwisu (Nicki tymczasowe, Nicki stałe i ewentualne dane zamieszczone w treści Wypowiedzi).
 20. Wprowadzenie przez GWP funkcji Moderatorów w Serwisie nie oznacza, że treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie są moderowane przed ich zamieszczeniem i rozpowszechnianiem w Serwisie (treści Użytkowników nie są premoderowane). Moderatorzy w Serwisie nie są pełnomocnikami GWP i nie działają w imieniu ani na rzecz GWP w toku podejmowanych przez nich czynności w ramach uprawnień przyznanych im przez GWP, a stanowią jedynie grupę Użytkowników Usługi Czat zaangażowanych w utrzymanie porządku na Czacie oraz miłej, przyjaznej, kulturalnej i merytorycznej konwersacji i dyskusji pomiędzy Użytkownikami. Moderatorzy w Serwisie pełnią nieodpłatnie powierzoną im funkcję Moderatorów w Serwisie. Moderator może pełnić funkcję Moderatora w Serwisie w odniesieniu do Czatów/Pokoi wyznaczonych Moderatorowi przez GWP, po uprzednim zapoznaniu się przez GWP z propozycją Moderatora, przy czym decyzja GWP w tym przedmiocie nie wymaga uzasadnienia ze strony GWP. GWP nie ponosi odpowiedzialności za działania, jak i za zaniechania Moderatorów oraz za skutki tych działań lub zaniechań poniesione przez Moderatora, Użytkowników lub osoby trzecie. Każda czynność Moderatora, podjęta w ramach przyznanych mu przez GWP uprawnień, zostanie automatycznie odnotowana w systemach informatycznych GWP przez odpowiednie Narzędzia internetowe.
 21. Każdy Użytkownik Usługi Czat może zgłosić do GWP naruszenie przez Moderatora przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowień Regulaminu lub/i skargę na sposób korzystania przez Moderatora z przyznanych mu przez GWP uprawnień. Zgłoszenie określone w zdaniu poprzednim powinno zostać dokonane w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do GWP w sposób określony w punkcie VII lub VIII Regulaminu. GWP jest uprawniona w każdym czasie do zmiany lub/i zniesienia sankcji zastosowanych przez Moderatora wobec Użytkownika.
 22. W celu zgłoszenia swojej kandydatury na Moderatora w Serwisie, Użytkownik powinien wypełnić i przesłać do GWP odpowiedni Formularz dotyczący zgłoszenia się na Moderatora w Serwisie. GWP rozpatruje zgłoszenie Użytkownika na Moderatora w Serwisie w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od Użytkownika. GWP może odmówić Użytkownikowi powierzenia mu funkcji Moderatora w Serwisie, a odmowa taka nie wymaga uzasadnienia ze strony GWP. GWP odmawia Użytkownikowi powierzenia funkcji Moderatora w Serwisie w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik nie spełnia postanowień punktu III.16 Regulaminu lub w przypadku osiągnięcia w Serwisie limitu Moderatów określonego w punkcie III.18 Regulaminu. GWP poinformuje Użytkownika o swojej decyzji w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia jego kandydatury na Moderatora w Serwisie w formie korespondencji elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu. Udostępnienie Użytkownikom możliwości pełnienia funkcji Moderatora w Serwisie nie stanowi dla GWP zobowiązania do powierzenia tej funkcji określonemu Użytkownikowi, a Użytkownikom nie przysługuje względem GWP jakiekolwiek żądanie powierzenia im funkcji Moderatora w Serwisie. GWP nie jest zobowiązana do zapłaty Użytkownikowi jakiekolwiek odszkodowania za odmowę powierzenia mu funkcji Moderatora w Serwisie.
 23. GWP jest uprawniona w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym do zniesienia funkcji Moderatorów w Serwisie, a także do odebrania możliwości pełnienia tej funkcji określonemu Moderatorowi, przy czym decyzja GWP w tym przedmiocie nie wymaga uzasadnienia ze strony GWP. GWP jest uprawniona także do zmiany lub/i odebrania określonemu Moderatorowi określonych uprawnień przyznanych mu w ramach funkcji Moderatora, w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym, przy czym decyzja GWP w tym przedmiocie nie wymaga uzasadnienia ze strony GWP. GWP odbierze możliwość pełnienia funkcji Moderatora w Serwisie w szczególności temu Moderatorowi, który przestanie spełniać postanowienia punktu III.16 Regulaminu lub/i będzie wykonywał funkcję Moderatora w sposób nieprawidłowy, nierzetelnie lub/i niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. GWP dokona zmiany uprawnień przyznanych w ramach funkcji Moderatora w Serwisie w szczególności temu Moderatorowi, który będzie wykonywał funkcję Moderatora w sposób nieprawidłowy, nierzetelnie lub/i niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Jednocześnie ze zniesieniem funkcji Moderatorów w Serwisie, odebraniem możliwości pełnienia tej funkcji Moderatorowi, zmiany lub odebrania określonych uprawnień określonemu Moderatorowi, GWP poinformuje Moderatora/Moderatorów o swojej decyzji w formie korespondencji elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Moderatora wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu.
 24. Moderator zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji powziętych przez niego w związku lub przy okazji pełnienia funkcji Moderatora, w szczególności jakichkolwiek haseł dostępowych udostępnionych mu przez GWP w celu realizacji uprawnień w ramach pełnienia funkcji Moderata, czy jakichkolwiek informacji dotyczących rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub/i zabezpieczeń stosowanych przez GWP, a także jakichkolwiek informacji, danych i treści korespondencji wymienianej pomiędzy Moderatorami w Serwisie. Obowiązek zachowania poufności określony w zdaniu poprzednim obowiązuje przez czas pełnienia przez Moderatora funkcji Moderatora w Serwisie oraz w okresie pięciu lat od dnia zakończenia pełnienia tej funkcji przez Moderatora.
 25. Moderator zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowień Regulaminu i Kodeksu Moderatora.
  2. niekierowania w stosunku do innych Użytkowników słów obraźliwych, wulgarnych, lub/i naruszających ich dobra osobiste.
  3. niekierowania w stosunku do innych Użytkowników gróźb lub treści wypływających negatywnie na zachowanie Użytkowników, w szczególności mających charakter prowokacyjny lub agresywny.
  4. niekierowania w stosunku do innych Użytkowników niesprawdzonych lub/i bezpodstawnych zarzutów.
  5. udzielania pomocy innym Użytkownikom w zakresie korzystania przez nich z Usług dostępnych w Serwisie.
  6. należytego, aktywnego, rzetelnego i prawidłowego pełnienia funkcji Moderatora w Serwisie.
  7. niewdawania się w kłótnie lub spory z innymi Użytkownikami Serwisu lub/i Moderatorami w Serwisie.
  8. formułowania Wypowiedzi z zachowaniem ich wysokiego poziomu merytorycznego.
  9. nienadużywania przyznanych mu uprawnień w ramach funkcji Moderatora w Serwisie.
  10. stosowania wobec Użytkowników czynności wymienionych w punkcie VI.18.a)-VI.18.d) Regulaminu adekwatnie do zakresu dokonanych przez Użytkowników naruszeń przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postanowień Regulaminu.
  11. stosowania wobec Użytkowników w pierwszej kolejności, w przypadku drobnych naruszeń postanowień Regulaminu, czynności określonej w punkcie VI.18.a) Regulaminu.
  12. nieposługiwania się logotypami lub/i innymi oznaczeniami stosowanymi przez GWP, w szczególności w swoich Awatarach.
  13. podawania każdorazowo Użytkownikom powodu zastosowania wobec nich czynności wymienionych w punkcie VI.18.a)-VI.18.d) Regulaminu.
  14. do skontaktowania się z GWP w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu lub/i przypadków stosowania czynności wymienionych w punkcie VI.18.a)-VI.18.d) Regulaminu.
  15. posługiwania się jednym i tym samym Nickiem stałym w czasie pełnienia funkcji Moderatora w Serwisie, a w przypadku zaistnienia konieczności zmiany tego Nicka z uwagi na szczególne okoliczności - do uzyskania zgody GWP na zmianę Nicka stałego.
  16. nieulegania namowom, żądaniom lub/i prośbom innych Użytkowników w zakresie zastosowania czynności wymienionych w punkcie VI.18.a)-VI.18.d) Regulaminu wobec określonych Użytkowników, jeżeli stawiane im zarzuty są bezpodstawne i nieuzasadnione.
  17. uprzedniego zgłaszania GWP każdej przerwy w pełnieniu przez siebie funkcji Moderatora w Serwisie, która wyniesie ponad 7 (siedem) dni.
  18. uczestniczenia w Czacie/Pokoju Moderatora podczas każdorazowego korzystania z Usługi Czat (każdorazowego „wejścia” do Serwisu).
 26. W przypadku dokonania zmiany Nicka stałego przez Użytkownika, GWP jest uprawniona do przechowywania w zasobach pamięci serwera GWP dotychczasowego Nicka stałego Użytkownika przez okres 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia dokonania przez Użytkownika zmiany tego Nicka stałego na inny. Oznacza to również, że Użytkownik nie może ponownie przybrać Nicka stałego, którym się posługiwał przed dokonaniem zmiany, w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim.
 27. GWP nie ponosi odpowiedzialności za Wypowiedzi oraz treść Awatarów i Nicków zamieszczanych i rozpowszechnianych w Serwisie przez Użytkowników. Użytkownik zamieszcza i rozpowszechnia Wypowiedzi oraz swoje Awatary i Nicki w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez GWP, w ramach Usługi Czat, możliwości uczestniczenia w Czatach oraz zamieszczania i rozpowszechniania Wypowiedzi (wraz z Nickami i Awatarami) Użytkowników ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
 28. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie i w Formularzach za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie i w Formularzach przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika.
 29. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi Czat, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, faktu, że zamieszczone i rozpowszechniane przez Użytkownika Wypowiedzi (wraz z Nickiem i Awatarem Użytkownika) będą nieodpłatnie czytane przez innych Użytkowników, z zastrzeżeniem postanowień punktu III.9 Regulaminu.
  2. wyrażeniem przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, zgody na nieodpłatne czytanie Wypowiedzi Użytkownika (wraz z Nickiem i Awatarem Użytkownika) przez innych Użytkowników, z zastrzeżeniem postanowień punktu III.9 Regulaminu.
  3. wyrażeniem przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, zgody na rozpowszechniane Wypowiedzi Użytkownika wraz z Nickiem i Awatarem Użytkownika (o ile Użytkownik dołączył Awatar).
  4. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że inni Użytkownicy Usługi Czat mogą wobec niego zastosować polecenie Ignoruj.
  5. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, faktu, że Moderator w Serwisie może zastosować wobec Użytkownika sankcje wymienione w punkcie VI.18.a)-VI.18.d) Regulaminu.
  6. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, faktu, że możliwość uczestniczenia przez Użytkownika w danym Czacie może zostać ograniczona zgodnie z postanowieniami punktu III.9 Regulaminu.

IV. Warunki korzystania z Usługi Czat.

 1. Korzystanie z Usługi Czat w zakresie zamieszczania i rozpowszechniania Wypowiedzi na Czacie, Czacie prywatnym lub/i Mini Czacie wymaga przybrania określonego Nicka tymczasowego oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Korzystanie z Usługi Czat w pełnym zakresie, w szczególności w zakresie korzystania z polecenia Ignoruj, Nicków stałych, Administracji Nickami, możliwości pełnienia funkcji Moderatora w Serwisie lub zakładania własnych Czatów w Serwisie wymaga dokonania łącznie przez Użytkownika następujących czynności (przy pierwszym korzystaniu z Usługi w pełnym zakresie):
  1. założenia i posiadania aktywnego (niezablokowanego) Konta Portalu Wirtualna Polska w rozumieniu Regulaminu określonego w punkcie IV.6 Regulaminu;
  2. udostępnienia GWP swojego adresu poczty elektronicznej w Formularzu Konta Portalu Wirtualna Polska lub założenia i posiadania aktywnego (niezablokowanego) Konta poczty elektronicznej udostępnianej przez GWP w rozumieniu Regulaminów określonych w punkcie IV.6 Regulaminu;
  3. zalogowania się do Portalu Wirtualna Polska;
  4. zaakceptowania postanowień Regulaminu poprzez aktywację („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu przeznaczonym do akceptacji Regulaminu;
  5. przesłania Formularza określonego w podpunkcie poprzednim drogą elektroniczną do GWP poprzez aktywację („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu:
  6. aktywowania („kliknięcia”) Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysyłanym przez GWP do Użytkownika na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, o ile jest to wymagane dla skorzystania z Usługi Czat;
  Po dokonaniu czynności opisanych powyżej, korzystanie z Usługi Czat w pełnym zakresie wymagana uprzedniego zalogowania się do Konta Portalu Wirtualna Polska.
 3. Użytkownicy nieposiadający zdolności do czynności prawnych, czynności określone w punkcie IV.1 - IV.2 Regulaminu dokonują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Dokonanie czynności określonych w punkcie IV.2 Regulaminu przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika wymaga udostępnienia GWP danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w zakresie określonym i wymaganym przez GWP.
 4. Niezależnie od postanowień punktu IV.1 i IV.2 Regulaminu, korzystanie z Usługi Czat może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem przy próbie skorzystania z Usługi Czat.
 5. Wykonanie czynności wskazanych w punkcie IV.1 - IV.2. Regulaminu odbywa się za pomocą odpowiednich Formularzy dostępnych w Serwisie i w Portalu Wirtualna Polska.
 6. Do czynności związanych z założeniem i posiadaniem przez Użytkownika Konta Portalu Wirtualna Polska zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Konta Portalu Wirtualna Polska, udostępnionego na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://profil.wp.pl. Do czynności związanych z założeniem i posiadaniem przez Użytkownika Konta poczty elektronicznej udostępnianej przez GWP zastosowanie mają - w zależności od rodzaju poczty, z której korzysta Użytkownik - postanowienia Regulaminu bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski lub Regulaminu komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, udostępnionym pod adresem internetowym https://poczta.wp.pl.
 7. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez GWP w celach związanych z korzystaniem z Usługi Czat. W przypadku złożenia przez Użytkownika stosownych oświadczeń w procesie zakładania Konta Portalu Wirtualna Polska, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez GWP również w innych celach, określonych w procesie zakładania Konta Portalu Wirtualna Polska.
 8. Dane osobowe przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych przetwarzane są przez GWP dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika i złożenia oświadczeń określonych w Formularzach.
 9. Administratorem danych osobowych Użytkowników Usługi Czat oraz przedstawicieli ustawowych i opiekunów prawnych Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest GWP.
 10. GWP informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usługi Czat przez Użytkownika oraz że Użytkownikom i przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Użytkownicy nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego), za wyjątkiem danych osobowych w postaci Nicków tymczasowych, które przechowywane są przez GWP jedynie na czas bieżącej sesji Użytkownika (bieżącego połączenia się Użytkownika z Serwisem).
 11. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usługi Czat jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z Usługi Czat i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi Czat ze skutkiem natychmiastowym.
 12. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z Usługi Czat i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi Czat ze skutkiem natychmiastowym.
 13. Wypełnienie Formularza umożliwiającego udostępnienie danych osobowych Użytkownika lub przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych odbywa się w oparciu o następujące zasady:
  1. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, który wypełnia Formularz oraz być zgodne z prawdą.
  2. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika.
 14. Podanie danych osobowych niezgodnych z prawdą uprawnia GWP do zaprzestania świadczenia Usługi Czat Użytkownikowi.
 15. Korzystanie z Usługi Czat, a w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji Regulaminu, jest równoznaczne z:
  1. złożeniem przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane osobowe udostępnione w Formularzach są zgodne z prawdą.
  2. upoważnieniem GWP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Usługi Czat.
  3. upoważnieniem GWP do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika i złożenia oświadczeń określonych w Formularzach.
  4. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania (Użytkownicy nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego), za wyjątkiem danych osobowych w postaci Nicków tymczasowych, które przechowywane są przez GWP jedynie na czas bieżącej sesji Użytkownika (bieżącego połączenia się Użytkownika z Serwisem Czat).

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. GWP dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu i Usługi Czat było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GWP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu i Usługi Czat. Ponadto Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i Usługi Czat, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych albo inna przeglądarka internetowa obsługująca aplety Java.
 2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi Czat, wprowadzanych przez GWP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, GWP podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska oraz głównej strony internetowej Serwisu.
 3. Bez uprzedniej zgody GWP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi Czat.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania i rozpowszechniania w Serwisie wyłącznie Wypowiedzi, Awatarów i Nicków zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu zamieszczania i rozpowszechniania przez Użytkownika w Serwisie Wypowiedzi, Awatarów i Nicków nie spełniających warunków określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczonych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie Wypowiedzi, Awatarów i Nicków w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie i rozpowszechnianie w Serwisie oraz nieodpłatne czytanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe lub odpowiednie licencje do tych Wypowiedzi, Awatarów i Nicków w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Wypowiedzi, Awatarów i Nicków oraz prawo do zezwalania innym osobom na nieodpłatne czytanie tych Wypowiedzi, Awatarów i Nicków, na warunkach określonych w Regulaminie, jest niczym nieograniczone.
 6. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczenia i rozpowszechniania przez niego Wypowiedzi, Awatarów i Nicków w Serwisie oraz ich nieodpłatnego czytania przez inne osoby, na warunkach określonych w Regulaminie. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Wypowiedzi, Awatary i Nicki Użytkownika nie naruszają praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw do Wypowiedzi, Awatarów i Nicków zamieszczonych i rozpowszechnianych przez Użytkownika w Serwisie.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku zawartego w Awatarze na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku, gdy Awatar Użytkownika zawierać będzie wizerunek innych osób, Użytkownik zobowiązany jest posiadać zgodę osób przedstawionych w tym Awatarze na rozpowszechnianie ich wizerunku na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie posiadał zgody wskazanej w zdaniu poprzednim lub zgoda taka zostanie cofnięta, a Użytkownik nie usunie z Serwisu Awatara zawierającego wizerunek osób wskazanych w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tego tytułu (w szczególności na skutek roszczeń osób trzecich związanych z rozpowszechnianiem ich wizerunku bez ich zgody).
 8. Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Wypowiedzi, Awatarów i Nicków zamieszczonych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest twórcą Wypowiedzi, Awatara lub/i Nicka lub jest współtwórcą Wypowiedzi, Awatara lub/i Nicka winien posiadać na podstawie umowy zawartej z osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Wypowiedzi, Awatara lub/i Nicka lub/i z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (jeżeli takie pośrednictwo jest wymagane przez właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) prawo do zamieszczenia Wypowiedzi, Awatara lub/i Nicka w Serwisie oraz ich rozpowszechniania i zezwalania innym osobom na ich czytanie, na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest - przed zamieszczeniem Wypowiedzi, Awatara lub/i Nicka w Serwisie, którego nie jest twórcą lub którego jest współtwórcą - do skontaktowania się z osobami lub organizacją wymienioną w zdaniu poprzednim, ustalenia zasad zamieszczenia i rozpowszechniania Wypowiedzi, Awatara lub/i Nicka w Serwisie oraz do zawarcia z nimi stosownych umów. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie żadnych Wypowiedzi, Awatarów lub/i Nicków, których nie jest twórcą lub których jest współtwórcą bez uprzedniego ustalenia z osobami i stosownymi organizacjami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu zasad zamieszczania w Serwisie i rozpowszechniania tych Wypowiedzi, Awatarów lub/i Nicków, w tym opłat za ich rozpowszechnianie, które powinien uiścić tym osobom lub/i tym organizacjom z tego tytułu.
 10. Użytkownik zamieszcza i rozpowszechnia Wypowiedzi, Awatary i Nicki w Serwisie oraz zezwala na ich czytanie innym osobom w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie i świadczenie Usługi Czat przez GWP ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że GWP nie zamieszcza i nie rozpowszechnia w Serwisie Wypowiedzi, Awatarów i Nicków Użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.
 11. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Wypowiedzi, Awatary i Nicki zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie powinny spełniać następujące warunki:
  1. nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
  2. nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw GWP i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich.
  3. nie mogą być obraźliwe, wulgarne ani posiadać charakteru pornograficznego.
  4. nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii ani nawoływać lub prowokować do przemocy lub agresji.
  5. nie mogą zawierać gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich.
  6. nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami.
  7. nie mogą zawierać treści niestosownych w kontekście informacji o śmierci, chorobie lub nieszczęśliwym wypadku innej osoby.
  8. nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i usług oraz Linków prowadzących do wyżej wymienionych materiałów.
  9. nie mogą zawierać treści nie związanych w ogóle z zamieszczeniem i prezentacją własnego poglądu lub opinii Użytkownika lub pozornie naśladujących prezentację własnego poglądu lub opinii Użytkownika (będących spamem).
  10. nie mogą zawierać korespondencji adresowanej do redakcji Serwisu, która powinna być kierowana w sposób określony w punkcie VII i VIII Regulaminu.
  11. nie mogą zawierać wirusów komputerowych.
  12. nie mogą zawierać treści, które mogłyby sugerować, że Użytkownik jest pracownikiem lub współpracownikiem GWP.
  13. nie mogą zawierać nazw i oznaczeń (w szczególności znaków towarowych) GWP lub/i usług świadczonych przez GWP.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień zdania poprzedniego.
 13. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i Usługi Czat, do korzystania z Usługi Czat w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę GWP, Użytkowników oraz innych osób.
 14. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi Czat zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Usługi Czat w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Usługi Czat. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przez Użytkownika, którego reprezentuje, przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 15. Umowa o świadczenie Usługi Czat zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem w języku polskim.
 16. Umowa o świadczenie Usługi Czat zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem posługującym się Nickiem tymczasowym na czas oznaczony równy czasowi jego uczestnictwa w Czatach podczas bieżącej sesji Użytkownika w Serwisie, lecz nie dłuższy niż czas udostępniania Pokoi tych Czatów w Serwisie, przy czym postanowienia punktu III.10 Regulaminu mają zastosowanie.
 17. Umowa o świadczenie Usługi Czat zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem posługującym się Nickiem stałym na czas nieoznaczony, przy czym postanowienia punktu III.10 Regulaminu mają zastosowanie.
 18. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Czat ze skutkiem natychmiastowym (zrezygnować z korzystania z Usługi Czat ze skutkiem natychmiastowym).
 19. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z pełnienia funkcji Moderatora w Serwisie, poprzez przesłanie do GWP stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej określony w punkcie VII.4 Regulaminu.
 20. Usunięcie przez Użytkownika jego Nicków stałych z Administracji Nickami nie będzie możliwe w przypadku zablokowania (uniemożliwienia) Użytkownikowi dostępu do Usługi Czat, zgodnie z właściwymi w tym zakresie postanowieniami Regulaminu.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa GWP.

 1. GWP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu i Usługi Czat, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym GWP dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski).
  2. przyczynami niezależnymi od GWP (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od GWP.
 3. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła do Konta Portalu Wirtualna Polska. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła do Konta Portalu Wirtualna Polska nastąpiło z przyczyn zawinionych przez GWP lub przyczyn, za które GWP ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi Czat, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). GWP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. GWP ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi Czat, jeżeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności GWP określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność GWP z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 5. GWP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za treść Wypowiedzi, Awatarów i Nicków Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane i informacje, a także za skutki skorzystania z tych Wypowiedzi, danych i informacji przez inne osoby.
 6. GWP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usługi Czat, za korzystanie przez niego z Usługi w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 7. GWP zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych dotyczących Użytkownika (w tym jego danych osobowych) uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. GWP może odmówić świadczenia Usługi Czat, w całości lub w części, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz w wypadkach wynikających z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Usługi Czat, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 10. GWP zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych Serwisu przeznaczonych do świadczenia Usługi Czat, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 11. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z Usługi Czat, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 12. GWP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania Usługi Czat w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji. GWP poinformuje o rezygnacji z udostępniania Usługi Czat poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia GWP na stronach internetowych Serwisu.
 13. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy GWP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Czat jest miejsce, w którym GWP ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym GWP ma siedzibę.
 14. Wyłącznym źródłem zobowiązań GWP jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. GWP ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu Czat elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez GWP, obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń GWP i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą publikowane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez GWP. Korzystanie z Usługi Czat, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez GWP czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 16. Wszelkie prawa do elementów wskazanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do GWP, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców GWP, które przysługują reklamodawcom GWP. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do GWP.
 17. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, GWP może wypowiedzieć Użytkownikowi posługującemu się Nickiem stałym umowę o świadczenie Usługi Czat z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikowi.
 18. Z zastrzeżeniem postanowień punktów VI.19-VI.21 Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, GWP jest uprawniona do:
  1. wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu poprzez zamieszczenie na Czacie stosowanego upomnienia skierowanego do Użytkownika.
  2. usunięcia Użytkownika z danego Czata (zastosowania tzw. kick?a), przy czym Użytkownik może ponownie wejść na ten Czat, o ile nie zostaną wobec niego zastosowanie jednocześnie działania wskazane w punkcie c) - e) niniejszego punktu Regulaminu.
  3. zablokowania (uniemożliwienia) Użytkownikowi korzystania z Usługi Czat przy użyciu określonego Nicka tymczasowego lub Nicka stałego Użytkownika.
  4. zablokowania (uniemożliwienia) Użytkownikowi korzystania z Usługi Czat.
  5. zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi Czat ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi Czat bez zachowania okresu wypowiedzenia), w szczególności w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu.
 19. Niezależnie od postanowień puntu VI.18 Regulaminu, GWP jest uprawniona do zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do określonego Czata i zamknięcia określonego Czata wszystkim korzystającym z niego Użytkownikom, jeżeli tematyka tego Czata lub/i zamieszczone i rozpowszechniane na nim przez co najmniej jednego Użytkownika Wypowiedzi, Awatary lub Nicki będą zawierały treści sprzeczne z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowieniami Regulaminu.
 20. GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi Czat ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w następujących przypadkach:
  1. zgłoszenia do GWP żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usługi Czat.
  2. zgłoszenia do GWP żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika.
  3. udostępnienia GWP danych osobowych niezgodnych z prawdą.
  4. nie spełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.2 Regulaminu.
  5. usunięcia przez Użytkownika posługującego się Nickiem stałym zapisanych w Administracji Nickami jego Nicków stałych, co uniemożliwi świadczenie Usługi Czat z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
  6. w przypadku nie spełniania przez Użytkownika posługującego się Nickiem stałym postanowień punktu IV.2 podpunkt a) lub/i b) Regulaminu.
  7. w przypadku opisanym w punkcie VI.19 Regulaminu, w odniesieniu do Czata, który został zamknięty.
 21. GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Czat Użytkownikowi w przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi przez GWP umowy o świadczenie Usługi Czat (z chwilą upływu okresu wypowiedzenia) oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi Czat (z chwilą wypowiedzenia).
 22. Czynności wymienione w punkcie VI.18.a)-VI.18.d) Regulaminu mogą być podejmowane również przez Moderatorów w Serwisie, o ile GWP przyzna im takie uprawnienia oraz stosowanie do posiadanych przez nich uprawnień i dokonanych przez Użytkowników naruszeń przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu.
 23. We wszystkich przypadkach określonych w punkcie VI.18.b)-VI.18.d) Regulaminu, o podjętych przez GWP czynnościach Użytkownik poinformowany zostanie stosownym zawiadomieniem na stronie internetowej Serwisu Czat podczas korzystania/próby skorzystania z Usługi Czat.
 24. W przypadku określonym w punkcie VI.18.e) Regulaminu, Użytkownik posługujący się Nickiem stałym poinformowany zostanie o zaprzestaniu świadczenia mu Usługi Czat w formie korespondencji elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika określony w punkcie VII.1 Regulaminu.

VII. Korespondencja.

 1. GWP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usługi Czat na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika, a w przypadku posiadania przez Użytkownika Konta poczty elektronicznej udostępnianej przez GWP - na adres poczty elektronicznej udostępnianej przez GWP.
 2. GWP kieruje korespondencję do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych związaną z korzystaniem Usługi Czat na adres poczty elektronicznej udostępniony przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VIII Regulaminu, Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu i Usługi Czat za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym http://pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że GWP wskaże - odpowiednio - Użytkownikowi lub przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana, z zastrzeżeniem postanowień punktu VII.4 Regulaminu.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VIII Regulaminu, w sprawach związanych z pełnieniem przez Użytkownika funkcji Moderatora w Serwisie, Użytkownik-Moderator powinien kierować korespondencję na adres poczty elektronicznej czat@serwis.wp.pl, chyba że GWP wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana.
 5. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika lub przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych na skutek podania przez nich błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez nich możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nieudostępnienia GWP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję GWP uważa się za dostarczoną - odpowiednio - do Użytkownika lub przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych z dniem wysłania tej korespondencji przez GWP do - odpowiednio - Użytkownika lub przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych.

VIII. Reklamacje.

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi Czat za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym http://pomoc.wp.pl/formularz.html, z zastrzeżeniem punktu VIII.2 Regulaminu (Użytkownicy nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawo to wykonują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).
 2. W sprawach reklamacji związanych z pełnieniem przez Użytkownika funkcji Moderatora w Serwisie, Użytkownik-Moderator powinien kierować reklamacje na adres poczty elektronicznej czat@serwis.wp.pl, chyba że GWP wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana.
 3. GWP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. GWP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, GWP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Odpowiedź na reklamację GWP kieruje na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dodatkowo na adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika wskazany w punkcie VII.2 Regulaminu.

IX. Zmiany Regulaminu.

 1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
 3. GWP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdania następnego niniejszego punktu Regulaminu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników po dokonaniu przez GWP czynności wskazanych w zdaniu poprzednim niniejszego punktu Regulaminu oraz zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. GWP może także dodatkowo informować o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników posługujących się Nickiem stałym za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
 5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Czat ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami punktu V.17 Regulaminu.
 6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi Czat po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
 7. Kodeks Moderatora jest dostępny na stronie internetowej Serwisu o adresie internetowym http://czat.bloog.pl/id,333026574,title,Kodeks-Moderatora,index.html. Do Kodeksu Moderatora stosuje się odpowiednio postanowienia punktu IX.1-IX.6 Regulaminu.